Alimenty

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód
w Lublinie

ul.Konopnicka 11/3
20-022 Lublin

tel.: (81) 532-31-32
fax: (81) 532-31-32

Kancelaria czynna:
Poniedziałek: 08:00-14:00
Wtorek: 08:00-15:30
Środa: 08:00-14:00
Czwartek: 08:00-14:00
Piątek: 08:00-14:00

Kasa kancelarii czynna w godzinach pracy kancelarii

Przyjęcia interesantów przez komornika:
wtorek 10:00-15:30

Konto bankowe:
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
26 2030 0045 1110 0000 0171 3530

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 Nr. 1 poz. 7 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136 poz. 855)

Kto może ubiegać się o pomoc?
Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1) do ukończenia 18 roku życia albo,
2) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.
Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują (art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), jeśli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3. zawarła związek małżeński;

Kryteria i warunki udzielania pomocy:
Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Za egzekucję bezskuteczną uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł netto, bez względu na to, czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1. Oryginalne zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w związku z:
• brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia,
• brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
2. Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku  poprzedzającym złożenie wniosku od pełnoletnich członków rodziny.
3. Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów
4. Kserokopię dokumentu tożsamości 
5. Dokument stwierdzający wiek dziecka (skrócony odpis aktu urodzenia w oryginale).
6. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
7. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
8. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
9. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem.
10. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
11. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
12. Decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury.
13. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
14. Zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z wyszczególnieniem: przychód, dochód, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
15. Zaświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.
Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca okresu świadczeniowego.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września roku następnego.


W przypadku gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Bogusław Popkiewicz, Kancelaria Komornicza w Lublinie
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.